Είσοδος
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στόχος και δέσμευση της PLUSma είναι η συνεχής πρόοδος και βελτίωση σε κάθε διάσταση:

 • Συστηματική εγκυρότητα και αξιοπιστία αποτελεσμάτων εξετάσεων.
 • Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με συνέπεια, ταχύτητα και ευελιξία.
 • Υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών και σύγχρονων συστημάτων τηλεργαστηριακής ιατρικής.
 • Εξασφάλιση ενός ευχάριστου, δημιουργικού και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας .
 • Εποικοδομητική συμμετοχή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με την τήρηση των δεσμεύσεών μας προς τους συνεργάτες και προμηθευτές μας και τη συμμόρφωσή στις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Προκειμένου για την επίτευξη του στόχου μας η PLUSma έχει υιοθετήσει σύστημα ποιότητας σύμφωνο με τα πρότυπα ISO-9001, ISO-14001 και ISO-15189, σχεδιάζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες, πολιτικές και οδηγίες εργασίας. Παράλληλα, ορίζει μετρήσιμους στόχους ποιότητας ώστε να αξιολογείται η αποδοτικότητα του συστήματος και ανασκοπεί ενδεχόμενους κινδύνους με στόχο την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και την εξασφάλιση κατά το δυνατόν της αδιάλειπτης λειτουργίας των εργαστηρίων μας.

H Διοίκηση της PLUSma βασίζεται στο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων της. Η Διοίκηση της εταιρείας, τα στελέχη των τμημάτων και όλα τα μέλη του προσωπικού δεσμεύονται να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Θερμές ευχαριστίες προς τους πελάτες-συνεργάτες μας, τους προμηθευτές μας καθώς και προς το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την επίσης σημαντικότατη συνεισφορά τους στις προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητάς μας.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (ΙSO 15189)

Διαπίστευση (accreditation) καλείται η επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ο οποίος ονομάζεται οργανισμός διαπίστευσης (στην Ελλάδα το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) ότι ένας άλλος οργανισμός (π.χ. φορέας/εταιρεία πιστοποίησης, ελέγχου, επαλήθευσης, ή εργαστήριο μετρήσεων και δοκιμών) είναι ικανός να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, έκδοση εκθέσεων ελέγχου ή/και δοκιμών, έκδοση εκθέσεων επαλήθευσης κ.λπ.). Η διαπίστευση είναι σημαντική καθώς βεβαιώνει την τεχνική επάρκεια, αξιοπιστία και καταλληλόλητα των οργανισμών που διαπιστεύει προκειμένου αυτοί να εξασκούν με αξιοπιστία τις δραστηριότητες πιστοποίησης, τεχνικών ελέγχων και μετρήσεων.

Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για την πρόγνωση, διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αγωγή των ασθενών. Η απαίτηση συνεπώς για ακριβή και αξιόπιστα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι προφανής και αναγκαία και η διαπίστευση αποτέλεσε το μέσο να διασφαλίσουμε αυτή την απαίτηση.

Με όχημα τη διαπίστευση τεκμηριώνουμε, μέσω καθορισμένων διαδικασιών, την εφαρμογή συγκεκριμένων - εγκεκριμένων και τεκμηριωμένων - πρωτοκόλλων εργασίας με συνέπεια και τεχνική επάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις, αφ’ ενός μεν της τυποποίησης (διεθνή ή/και εθνικά πρότυπα), αφ’ ετέρου των ειδικών κανονιστικών απαιτήσεων. Η διαπίστευση συμβάλλει στη συστηματοποίηση, την τεκμηρίωση και τον έλεγχο των διαδικασιών που εφαρμόζουμε καθημερινά:

 • την εξασφάλιση των κατάλληλων για τη λειτουργία του εργαστηρίου περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία, μικροβιακό φορτίο κλπ).
 • την συνεχή εκπαίδευση, ενθάρρυνση και αξιολόγηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, ιατρικού, επιστημονικού, τεχνολογικού και διοικητικού.
 • την τακτική διακρίβωση και συντήρηση του εξοπλισμού μας.
 • την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων σε διεθνή πρότυπα.
 • την επικύρωση-επαλήθευση των αναλυτικών μας μεθόδων.
 • την εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων-αποτελεσμάτων.
 • την καθημερινή εφαρμογή εκτεταμένων εσωτερικών ελέγχων ποιότητας και την σε πραγματικό χρόνο καταγραφή, στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των παραγόμενων δεδομένων από τα εργαστήρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Λάρισας.
 • την εφαρμογή εντατικών εξωτερικών ελέγχων ποιότητας με συμμετοχή σε Προγράμματα Δοκιμών Ικανότητας.
 • τη συστηματική διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκόπησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
 • την περιοδική ανασκόπηση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης του συστήματός μας προς τις απαιτήσεις του προτύπου, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής επάρκειας του ανθρώπινου δυναμικού των εργαστηρίων μας.
 • τη συνεχή προσαρμογή μας σε διεθνή πρότυπα διαπίστευσης, εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις και κανονισμούς υγείας.

Η Διαπίστευσή μας κάνει καλό στην Υγεία και εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη για το κλινικό εργαστήριο και τον ασθενή:

 • Διασφαλίζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των διαπιστευμένων υπηρεσιών μας.
 • Επιτρέπει στις υπηρεσίες μας να γίνονται αποδεκτές και χρήσιμες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, χωρίς την ανάγκη επανελέγχου.
 • Εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε.
 • Προβλέπεται εκ του νόμου (παράγραφος Θ άρθρου 14 του Π.Δ.84/2001 και άρθρο 34 του Ν.4025/2011) και σας παρέχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε ενδεχόμενη έγερση αμφισβήτησης εκ μέρους των εξεταζομένων σας.
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ιχνηλασιμότητα μέτρησης καλείται η συσχέτιση της μέτρησης με εθνικό ή διεθνές πρότυπο (μονάδα μέτρησης, διαδικασία μέτρησης, πρότυπη μέτρηση) μέσω τεκμηριωμένης αδιάσπαστης αλυσίδας διακριβώσεων (συγκρίσεων), με σαφώς προσδιορισμένες σε κάθε ενδιάμεσο στάδιο αβεβαιότητες των μετρήσεων.

Στα εργαστήριά μας η ιχνηλασιμότητα επιτυγχάνεται ως επί της αρχής με την εφαρμογή τεκμηριωμένων μεθόδων αναλύσεων και τη χρήση προτύπων αναφοράς ιχνηλάσιμων σε διεθνή πρότυπα που επιτρέπουν την συσχέτιση των αποτελεσμάτων μας με αυτά των μεθόδων αναφοράς. Επιπρόσθετα η ιχνηλασιμότητα εξασφαλίζεται και σε κάθε μεμονωμένη μέτρηση με την εφαρμογή απολύτως τεκμηριωμένων και πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών ταυτοποίησης δειγμάτων και αποτελεσμάτων εξετάσεων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αξιοπιστία σημαίνει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη προϋποθέτει την αναγνώριση και την κοινοποίηση αστοχιών.

Στην ιστοσελίδα μας αναρτάται συστηματικά το σύνολο των ειδοποιήσεων ασφαλείας κατασκευαστών in vitro ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για αστοχίες υλικών συγκεκριμένης(-ων) παρτίδας(-ων). Παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για το επηρεαζόμενο υλικό (αντιδραστήριο, βαθμονομητή, ορό ελέγχου, κα), τις επηρεαζόμενες εξετάσεις, το διάστημα χρήσης του υλικού που παρουσίασε την αστοχία, την αιτία ανάκλησης του υλικού από τον κατασκευαστή του, τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία των εξεταζόμενων, τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα (Field Safety Corrective Actions – FSCAs) και, κατά περίπτωση, την εφαρμογή πιστοποιημένων διαδικασιών ανάκλησης αποτελεσμάτων.