Είσοδος
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΤΗΛΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΗΛΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η καρδιά των εργαστηρίων μας είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεργαστηριακής Ιατρικής (Tele - Laboratory Medicine Information System – TLMIS©) μέσω του οποίου εξασφαλίζεται ο συγχρονισμός των λειτουργιών, η ανταλλαγή δεδομένων και η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο των εργαστηρίων μας πανελλαδικά.

Το TLMIS© χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων την εφαρμογή Lab Diagnosis Integrated Expert System (LDiEs©) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κανόνων έμπειρου συστήματος για την προεπισκόπηση και προέγκριση ‘’πακέτων’’ πρωτογενών εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε ‘’έγκυρα’’ (valid) ‘’πακέτα’’ εξετάσεων μέσω σύγκρισης με προκαθορισμένες παραμέτρους που περιλαμβάνουν τις τιμές αναφοράς, τα δηλωθέντα δημογραφικά στοιχεία, τα flags των αναλυτών και τα κρίσιμα αποτελέσματα εξετάσεων.

Επιπλέον το TLMIS© χρησιμοποιεί την εφαρμογή Integrated Internal Quality Control System (iIQCS©) για την καθημερινή, σε πραγματικό χρόνο, καταγραφή, στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των παραγόμενων δεδομένων ελέγχου ποιότητας και των τεσσάρων εργαστηρίων μας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Λάρισας.

Με το TLMIS© επιτυγχάνουμε κεντρικά, σε πραγματικό χρόνο, για όλες τις μεθόδους και τους αναλυτές όλων των εργαστηρίων μας:

 • την επικαιροποίηση των ορίων αποδοχής των αποτελεσμάτων του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.
 • τη δημιουργία επικαιροποιημένων διαγραμμάτων Levy-Jennings.
 • την αυτόματη επισήμανση κάθε αποκλίνουσας μέτρησης με βάση τους κανόνες Westgard και, επιπρόσθετα, την αυτόματη επισήμανση κάθε εξέτασης για την οποία απουσιάζουν οι μετρήσεις του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.
 • τον υπολογισμό τόσο της βραχυχρόνιας όσο και της μακροχρόνιας αβεβαιότητας κάθε αναλυτικής διαδικασίας που εκτελείται στα εργαστήριά μας.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το εργαστήριό μας ήδη, από το 1995, ξεκίνησε - πρώτο εργαστήριο πανελλαδικά - την on-line, real-time παροχή αποτελεσμάτων εξετάσεων μέσω διαδικτύου (modem) και από το 2001 έθεσε την ιστοσελίδα του στη διάθεση των συνεργατών του για τη λήψη αποτελεσμάτων εξετάσεων.

Έκτοτε, διανύσαμε μια μεγάλη απόσταση και σήμερα, μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση τόσο στα αποτελέσματα των εξετάσεων που μας αναθέτετε, όσο και σε σημαντικές άλλες υπηρεσίες και πληροφορίες. Μεταξύ αυτών, καταρχήν οι ακόλουθες αναφορές αποτελεσμάτων:

 • ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε μορφή pdf): Πρόκειται για πλήρες έγγραφο, σύμφωνα με το ISO 15189, με τα αποτελέσματα και τις αναμενόμενες τιμές των αιτούμενων αναλύσεων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα δημογραφικά & λοιπά στοιχεία δείγματος που μας γνωστοποιήθηκαν (πχ ηλικία, φύλο, ΤΕΡ εξεταζομένου, όγκο ούρων δείγματος, κλπ), ενδεχόμενες παρατηρήσεις μας επί του δείγματος (πχ ελαφριά αιμόλυση) ή επί του αποτελέσματος συγκεκριμένης εξέτασης (πχ «επιβεβαίωση αποτελέσματος κατόπιν επανάληψης») και φέρει την υπογραφή του επιστημονικού μας υπευθύνου.
 • ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ - ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ (σε μορφή pdf): Πρόκειται για ‘’μη ελεγχόμενο’’ από την εταιρεία μας έγγραφο που εκδίδουμε στο όνομά σας και με τον δικό σας λογότυπο. Το έγγραφο περιλαμβάνει (εκτός από τα αποτελέσματα των εξετάσεων) χρωματογραφήματα, ηλεκτροφορήματα, φωτογραφίες κλπ στοιχείακαι είναι διαθέσιμο για εκτύπωση στο γραφείο σας και υπογραφή σας, μπορείτε δε, μέσω της ιστοσελίδας μας, να μεταβάλλετε το περιεχόμενό του, προσθέτοντας σχόλια και παρατηρήσεις κατά την ελεύθερη κρίση σας.
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΑΣ: Περιέχει σε συνοπτική μορφή, συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα εξετάσεων ανά ημέρα και εντολή με τις αντίστοιχες τιμές αναφοράς.

Πέραν των αποτελεσμάτων εξετάσεων, μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να έχετε πρόσβαση:

 • Σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα αποστελλόμενα δείγματα (παρατηρήσεις ποιότητας δείγματος, θερμοκρασία κατά την παραλαβή κ.α.)
 • Στον προγραμματισμένο χρόνο ολοκλήρωσης των εξετάσεων στα δείγματα που μας έχετε αποστείλει (για όσες εξετάσεις δεν εκτελούνται αυθημερόν).
 • Σε εργαλεία αναζήτησης εντολών προηγούμενης περιόδου καθώς και σε εργαλεία εξαγωγής αποτελεσμάτων σε αρχεία για περαιτέρω επεξεργασία τους.

καθώς και

 • Σε πληροφορίες εξετάσεων (μέθοδος, απαιτούμενο δείγμα, τιμές αναφοράς, χρόνος εκτέλεσης-απάντησης κλπ). Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και σε έντυπη μορφή (pdf) και περιλαμβάνονται στην εκάστοτε τελευταία έκδοση-αναθεώρηση του ΚΤΑ - Καταλόγου Τιμών Αναφοράς μας.
 • Σε όλες τις ανακοινώσεις με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις πλέον πρόσφατες τροποποιήσεις-ενημερώσεις του Καταλόγου Τιμών Αναφοράς μας (νέες εξετάσεις, τροποποιήσεις μεθόδων ή τιμών αναφοράς, μεταβολή συχνότητας εκτέλεσης εξέτασης κ.α.)
 • Σε λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τις Ειδοποιήσεις Ασφαλείας των κατασκευαστών ιατροτεχνολογικών προϊόντων (αστοχίες υλικών).
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Η διασύνδεση του LIS των εργαστηρίων με το TLMIS© της εταιρείας μας επιτρέπει σήμερα την αποστολή Ηλεκτρονικών Εντολών και την παραλαβή Ηλεκτρονικών Αποτελεσμάτων ώστε να μηδενίζονται τα σφάλματα του ανθρώπινου παράγοντα, να εξοικονομείται χρόνος και πόροι και να προσφέρεται η δυνατότητα σχεδιασμού ολοκληρωμένων απαντητικών εντύπων με γραφήματα (χρωματογραφήματα, ηλεκτροφορήματα κλπ) από το LIS του κάθε εργαστηρίου.

Η διασύνδεση μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται βάσει καθορισμένου Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας-Διασύνδεσης και η ταυτοποίηση του δείγματος επιτυγχάνεται με την «μοναδική ηλεκτρονική ταυτότητα (κωδικό) δείγματος» που παρέχεται για κάθε παραγγελία-εντολή από το TLMIS© της εταιρείας μας.

Το TLMIS© δύναται να παραλάβει ηλεκτρονικά πληθώρα πληροφοριών όπως τύπο δείγματος, ημερομηνία γέννησης ασθενή, φύλο ασθενή, ύψος και βάρος ασθενή, ημερομηνία ΤΕΡ, όγκο ούρων, ονομασία χρησιμοποιούμενου LIS. Πλέον των αποτελεσμάτων εξετάσεων και τιμών αναφοράς, το TLMIS© αποστέλλει παρατηρήσεις του εργαστηρίου μας επί των αποστελλόμενων δειγμάτων ή επί των αποτελεσμάτων εξετάσεων (πχ «το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε με επανάληψη» ή «δείγμα με ελαφριά αιμόλυση») καθώς και γραφήματα.

e-ORDERS

Πρόκειται για σύστημα ηλεκτρονικής αποστολής εντολών, μέσω διαδικτύου, που επιτρέπει την κατάργηση των έντυπων εντολών (παραπεμπτικών εξετάσεων).

Η ταυτοποίηση του δείγματος επιτυγχάνεται με την «μοναδική ηλεκτρονική ταυτότητα (κωδικό) δείγματος» που παρέχεται για κάθε παραγγελία-εντολή από το TLMIS© της εταιρείας μας. Το e-Orders παράγει αυτόματα την ταυτότητα του κάθε δείγματος (σε μορφή barcode).

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων λαμβάνονται διαδικτυακά, από την ιστοσελίδα μας και είναι διαθέσιμα τόσο με την μορφή του Πλήρους Απαντητικού, όσο και με τη μορφή του Ειδικού Απαντητικού (για τον Εξεταζόμενο) με δυνατότητα επεξεργασίας ώστε να χρησιμοποιείται με την προσθήκη των σχολίων και παρατηρήσεων του κάθε εργαστηρίου, κατά την ελεύθερη κρίση του.

PLUSma mobile

Χρησιμοποιώντας το PLUSma Mobile έχετε άμεση πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας από οποιοδήποτε σημείο από το κινητό ή το tablet.

Το PLUSma Mobile διαθέτει πλήρη λειτουργικότητα ώστε να καθιστά ανά πάσα στιγμή προσβάσιμο το σύνολο των πληροφοριών που παρέχουμε μέσω της ιστοσελίδας μας (αποτελέσματα εξετάσεων, κατάλογοι πληροφοριών εξετάσεων, κατάλογος τιμών αναφοράς, ειδοποιήσεις ασφαλείας, κα).